Build Your Own

Every Maserati is like a work of art constructed with the care and attention that only the human hand can provide
Ghibli
Ghibli
Levante
Levante
Quattroporte
Quattroporte
MC20
MC20

Ghibli

2019
2020
Ghibli
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,5 sec
Công suất tối đa
267 km/h
Công suất tối đa
350 HP
Lực kéo
RWD

Ghibli

2019
2020
Ghibli
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,5 sec
Công suất tối đa
267 km/h
Công suất tối đa
350 HP
Lực kéo
RWD

Ghibli S

2019
2020
Ghibli S
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
4,9 sec
Công suất tối đa
286 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
RWD

Ghibli S

2019
2020
Ghibli S
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
4,9 sec
Công suất tối đa
286 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
RWD

Ghibli S Q4

2019
2020
Ghibli S Q4
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
4,7 sec
Công suất tối đa
286 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
AWD

Ghibli S Q4

2019
2020
Ghibli S Q4
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
4,7 sec
Công suất tối đa
286 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
AWD

Levante

2019
2020
Levante
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
6,0 sec
Công suất tối đa
251 km/h
Công suất tối đa
350 HP
Lực kéo
AWD

Levante

2019
2020
Levante
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
6,0 sec
Công suất tối đa
251 km/h
Công suất tối đa
350 HP
Lực kéo
AWD

Levante S

2019
2020
Levante S
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,2 sec
Công suất tối đa
264 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
AWD

Levante S

2019
2020
Levante S
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,2 sec
Công suất tối đa
264 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
AWD

Levante GTS

2019
2020
Levante GTS
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
3799 cc
Gia tốc
4,2 sec
Công suất tối đa
292 km/h
Công suất tối đa
550 HP
Lực kéo
AWD

Levante GTS

2019
2020
Levante GTS
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
3799 cc
Gia tốc
4,2 sec
Công suất tối đa
292 km/h
Công suất tối đa
530 HP
Lực kéo
AWD

Levante Trofeo

2019
2020
Levante Trofeo
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
3799 cc
Gia tốc
3,9 sec
Công suất tối đa
304 km/h
Công suất tối đa
590 HP
Lực kéo
AWD

Levante Trofeo

2019
2020
Levante Trofeo
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
3799 cc
Gia tốc
3,9 sec
Công suất tối đa
304 km/h
Công suất tối đa
580 HP
Lực kéo
AWD

Quattroporte

2019
2020
Quattroporte
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,5 sec
Công suất tối đa
270 km/h
Công suất tối đa
350 HP
Lực kéo
RWD

Quattroporte

2019
2020
Quattroporte
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,5 sec
Công suất tối đa
270 km/h
Công suất tối đa
350 HP
Lực kéo
RWD

Quattroporte S

2019
2020
Quattroporte S
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,0 sec
Công suất tối đa
288 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
RWD

Quattroporte S

2019
2020
Quattroporte S
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,0 sec
Công suất tối đa
288 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
RWD

Quattroporte S Q4

2019
2020
Quattroporte S Q4
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
4,8 sec
Công suất tối đa
288 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
AWD

Quattroporte S Q4

2019
2020
Quattroporte S Q4
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
4,8 sec
Công suất tối đa
288 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
AWD

Quattroporte GTS

2019
2020
Quattroporte GTS
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
3799 cc
Gia tốc
4,7 sec
Công suất tối đa
310 km/h
Công suất tối đa
530 HP
Lực kéo
RWD

Quattroporte GTS

2019
2020
Quattroporte GTS
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
3799 cc
Gia tốc
4,7 sec
Công suất tối đa
310 km/h
Công suất tối đa
530 HP
Lực kéo
RWD

MC20 Coupé

2022
MC20 Coupé
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
3000 cc
Gia tốc
<2.9 sec
Công suất tối đa
>325 km/h
Công suất tối đa
630 HP
Lực kéo
RWD
Please enter a Configuration Code.
Open an existing configuration.
Access to your own Maserati using your unique configuration ID.
You'll find your Maserati configuration ID on your personal email or within the PDF printed summary

Build Your Own

Every Maserati is like a work of art constructed with the care and attention that only the human hand can provide
Ghibli
Ghibli

Ghibli

2019
2020
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,5 sec
Công suất tối đa
267 km/h
Công suất tối đa
350 HP
Lực kéo
RWD

Ghibli

2019
2020
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,5 sec
Công suất tối đa
267 km/h
Công suất tối đa
350 HP
Lực kéo
RWD

Ghibli S

2019
2020
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
4,9 sec
Công suất tối đa
286 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
RWD

Ghibli S

2019
2020
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
4,9 sec
Công suất tối đa
286 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
RWD

Ghibli S Q4

2019
2020
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
4,7 sec
Công suất tối đa
286 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
AWD

Ghibli S Q4

2019
2020
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
4,7 sec
Công suất tối đa
286 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
AWD
Levante
Levante

Levante

2019
2020
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
6,0 sec
Công suất tối đa
251 km/h
Công suất tối đa
350 HP
Lực kéo
AWD

Levante

2019
2020
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
6,0 sec
Công suất tối đa
251 km/h
Công suất tối đa
350 HP
Lực kéo
AWD

Levante S

2019
2020
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,2 sec
Công suất tối đa
264 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
AWD

Levante S

2019
2020
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,2 sec
Công suất tối đa
264 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
AWD

Levante GTS

2019
2020
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
3799 cc
Gia tốc
4,2 sec
Công suất tối đa
292 km/h
Công suất tối đa
550 HP
Lực kéo
AWD

Levante GTS

2019
2020
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
3799 cc
Gia tốc
4,2 sec
Công suất tối đa
292 km/h
Công suất tối đa
530 HP
Lực kéo
AWD

Levante Trofeo

2019
2020
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
3799 cc
Gia tốc
3,9 sec
Công suất tối đa
304 km/h
Công suất tối đa
590 HP
Lực kéo
AWD

Levante Trofeo

2019
2020
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
3799 cc
Gia tốc
3,9 sec
Công suất tối đa
304 km/h
Công suất tối đa
580 HP
Lực kéo
AWD
Quattroporte
Quattroporte

Quattroporte

2019
2020
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,5 sec
Công suất tối đa
270 km/h
Công suất tối đa
350 HP
Lực kéo
RWD

Quattroporte

2019
2020
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,5 sec
Công suất tối đa
270 km/h
Công suất tối đa
350 HP
Lực kéo
RWD

Quattroporte S

2019
2020
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,0 sec
Công suất tối đa
288 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
RWD

Quattroporte S

2019
2020
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,0 sec
Công suất tối đa
288 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
RWD

Quattroporte S Q4

2019
2020
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
4,8 sec
Công suất tối đa
288 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
AWD

Quattroporte S Q4

2019
2020
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
4,8 sec
Công suất tối đa
288 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
AWD

Quattroporte GTS

2019
2020
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
3799 cc
Gia tốc
4,7 sec
Công suất tối đa
310 km/h
Công suất tối đa
530 HP
Lực kéo
RWD

Quattroporte GTS

2019
2020
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
3799 cc
Gia tốc
4,7 sec
Công suất tối đa
310 km/h
Công suất tối đa
530 HP
Lực kéo
RWD
MC20
MC20

MC20 Coupé

2022
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
3000 cc
Gia tốc
<2.9 sec
Công suất tối đa
>325 km/h
Công suất tối đa
630 HP
Lực kéo
RWD
Please enter a Configuration Code.
Open an existing configuration.
Access to your own Maserati using your unique configuration ID.
You'll find your Maserati configuration ID on your personal email or within the PDF printed summary

Công cụ hỗ trợ và Dịch vụ

Đại lý gần nhất

Nhập mã bưu chính hoặc địa điểm để liên hệ với đại lý gần nhất của bạn
Đăng ký nhận thông tin
Đăng ký tại đây để nhận thông tin mới nhất từ Maserati
Hãy chắc chắn rằng tất cả các thông tin được điền chính xác.
THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
* Phần bắt buộc