Polityka prywatności strony internetowej maserati.com

Firma Maserati S.p.A., z siedzibą w Viale Ciro Menotti 322, 41100 MODENA, Włochy („Maserati”), przywiązuje wagę do ochrony prywatności użytkowników stron www.maserati.com, www.maseratistore.com (razem zwanych „Stroną internetową”). Niniejsza Polityka prywatności została opracowana, aby umożliwić użytkownikowi zrozumienie zasad firmy Maserati dotyczących prywatności oraz zasad wykorzystania danych użytkownika podczas korzystania z Aplikacji. Niniejsza Polityka prywatności zawiera również informacje pozwalające, w odpowiednich przypadkach, wyrazić jednoznaczną, świadomą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Co do zasady, wszystkie informacje i dane przekazywane firmie Maserati przy użyciu Strony internetowej lub zebrane przez firmę Maserati w inny sposób za pośrednictwem Strony internetowej w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez firmę Maserati („Usługi”), określonych poniższej w sekcji 3, będą przetwarzane przez firmę Maserati w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty. W tym celu i zgodnie z zasadami opisanymi poniżej, firma Maserati uwzględnia uznawane na całym świecie zasady określające proces przetwarzania danych osobowych, takie jak ograniczenie celu przetwarzania, ograniczenie przechowywania, minimalizacja danych, jakość i poufność danych.

SPIS TREŚCI

 1. Administrator danych i inspektor ochrony danych
 2. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu
  1. Nazwisko, dane kontaktowe i inne dane osobowe
  2. Podania o pracę
  3. Specjalne kategorie danych osobowych
  4. Dane osobowe innych osób
  5. Przeglądanie danych
  6. Pliki cookies
 3. Cele przetwarzania danych
 4. Podstawy do przetwarzania danych oraz obowiązkowy lub uznaniowy charakter przetwarzania danych
 5. Odbiorcy danych osobowych
 6. Przekazywanie danych osobowych
 7. Zatrzymywanie danych osobowych
 8. Prawa osoby, której dotyczą dane
 9. Zmiany

 

 1. Administrator danych i inspektor ochrony danych

  Firma Maserati jako podmiot określony w początkowej części niniejszej Polityki prywatności jest administratorem danych w zakresie przetwarzania wszystkich danych osobowych za pośrednictwem Strony internetowej.

  Kontakt z inspektorem ochrony danych firmy Maserati można nawiązać pod adresem dpo@maserati.com.
   
 2. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu

  W przypadku korzystania ze Strony internetowej firma Maserati będzie gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące użytkownika (osoby fizycznej) umożliwiające jego identyfikację tylko na ich podstawie lub w połączeniu z innymi zgromadzonymi informacjami. Firma Maserati może również w taki sam sposób gromadzić i przetwarzać dane dotyczące innych osób, jeśli użytkownik zdecyduje się na przekazanie ich firmie Maserati.

  Informacje te mogą zostać zaklasyfikowane jako „Dane osobowe” i mogą być gromadzone przez firmę Maserati w drodze ich udostępnienia przez użytkownika (np. podczas subskrypcji newslettera lub żądania jazdy testowej, bądź w celu korzystania z Usług Maserati) lub w drodze analizy zachowania użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej.

  Firma Maserati może przetwarzać poniższe kategorie danych osobowych za pośrednictwem Strony internetowej.
   
 1. Nazwisko, dane kontaktowe i inne dane osobowe

  W różnych częściach Strony internetowej – w tym, w szczególności, jeśli użytkownik zdecyduje się utworzyć konto na Stronie internetowej – zostanie poproszony o podanie takich danych jak imię, nazwisko, numer telefonu stacjonarnego/komórkowego, adres e-mail, data urodzenia, kraj zamieszkania i adres, itp. Jeśli użytkownik dokona subskrypcji lub założy konto w celu korzystania z Usług, może zostać poproszony o podanie danych dotyczących preferowanej metody płatności – za pośrednictwem serwisu PayPal, przelewem lub kartą kredytową.

  Ponadto, za każdym razem, gdy użytkownik bierze udział w ankietach i innych działaniach promocyjnych, które mogą być dostępne na Stronie internetowej oraz za każdym razem, gdy kontaktuje się on z firmą Maserati za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na Stronie Internetowej lub z Działem obsługi klienta, firma Maserati może gromadzić dodatkowe dane, które użytkownik zdecyduje się podać.
 1. Podania o pracę

  Rejestrując się w celu złożenia podania o pracę w firmie Maserati poprzez Stronę internetową http://careers.maserati.com („Praca”), użytkownik zostanie również poproszony o podanie różnego rodzaju danych osobowych, w tym danych dotyczących kwestii zawodowych/związanych z zatrudnieniem (np. CV, list motywacyjny, kwalifikacje zawodowe, oczekiwania kandydata i stanowisko, na które chce aplikować, dyspozycyjność do rozpoczęcia zatrudnienia, strony internetowe itp.). Dane osobowe, które użytkownik przekaże w tym celu będą przetwarzane przez firmę Maserati na podstawie zamieszczonej tu Polityki prywatności.
 1. Specjalne kategorie danych osobowych

  Pewne części Strony internetowej (takie jak formularz wniosku o jazdę próbną) zawierają puste pola tekstowe, w których można udostępnić firmie Maserati pewne dane lub informacje na temat potrzeb, w celu przekazania danych osobowych.

  Tam, gdzie pola te są całkowicie puste, można użyć ich w celu ujawnienia (nieumyślnie lub celowo) bardziej wrażliwych kategorii danych osobowych, takich jak dane ujawniające rasę lub pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych. Treści, które użytkownik przekaże w tych polach, mogą również (nieumyślnie lub celowo) obejmować innego rodzaju dane wrażliwe związane z użytkownikiem, takie jak dane genetyczne, biometryczne lub dane dotyczące zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej.

  Firma Maserati uprzejmie prosi o niepodawanie na Stronie internetowej żadnych wrażliwych danych osobowych, o ile nie jest to niezbędne. Ponieważ podawanie powyższych danych jest całkowicie dobrowolne, należy pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się na ich przekazanie, musi wyrazić zgodę na przetwarzanie tego rodzaju danych osobowych przez firmę Maserati. Firma Maserati pragnie podkreślić, że udzielenie przez użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie tego rodzaju danych osobowych, w razie podjęcia decyzji o ich udostępnieniu, jest niezwykle ważne.
 1. Dane osobowe innych osób

  Jak wspomniano w poprzedniej sekcji, pewne części Strony internetowej zawierają puste pola tekstowe, w które można wpisywać wiadomości do firmy Maserati. Wiadomości te mogą (nieumyślnie lub celowo) zawierać dane osobowe dotyczące innych osób.

  W każdej sytuacji, w której użytkownik zdecyduje się na udostępnienie danych osobowych dotyczących innych osób, zostanie on uznany za niezależnego administratora danych w zakresie powyższych danych osobowych i poniesie wszelkie związane z tym zobowiązania oraz odpowiedzialność prawną. Oznacza to m.in., że użytkownik w pełni zwalnia firmę Maserati z odpowiedzialności z tytułu wszelkich skarg, roszczeń lub żądań odszkodowania za szkody, które mogą powstać na skutek przetwarzania powyższych danych osobowych, wniesionych przez strony trzecie, których dane przekazano za pośrednictwem Strony internetowej.

  Ponieważ firma Maserati nie gromadzi tych danych bezpośrednio od wymienionych wyżej stron trzecich (gromadzi je za pośrednictwem użytkownika), użytkownik musi upewnić się, że posiada zgodę wymienionych wyżej stron trzecich przed przekazaniem firmie Maserati wszelkich danych, które ich dotyczą. W przeciwnym razie użytkownik musi upewnić się, że istnieją inne odpowiednie podstawy, zgodnie z którymi może przekazać firmie Maserati powyższe dane w sposób zgodny z prawem.
 1. Przeglądanie danych

  Działanie niniejszej Strony internetowej, jak w przypadku każdej innej strony internetowej, zakłada wykorzystanie systemów komputerowych i procedur oprogramowania, które gromadzą dane dotyczące użytkowników Strony internetowej w ramach swojego rutynowego działania. Mimo że firma Maserati nie gromadzi tych danych w celu powiązania ich z konkretnymi użytkownikami, możliwe jest zidentyfikowanie tych użytkowników bezpośrednio dzięki powyższym danym lub przy użyciu innych zgromadzonych danych –- w tym przypadku dane te należy również uznawać za dane osobowe.

  Dane te obejmują różne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika, włącznie z jego adresem IP, lokalizacją (krajem), nazwami domeny jego komputera, adresami URL (jednolitego identyfikatora zasobów) zasobów, które użytkownik pobiera na Stronie internetowej, czasem złożenia zapytań, metodą wykorzystywaną do przekazywania zapytań do serwera, rozmiarami pliku uzyskanego w odpowiedzi na zapytanie, kodem numerycznym wskazującym na status odpowiedzi przesłanej przez serwer (pomyślny, błąd itp.) itd.

  Dane te są używane w celu skompilowania danych statystycznych dotyczących korzystania ze Strony internetowej oraz w celu zapewnienia jej prawidłowego działania oraz zidentyfikowania wszelkich błędów i/lub nieprawidłowego korzystania ze Strony internetowej. Z wyjątkiem ostatniego z wymienionych celów, dane te nie są przechowywane przez więcej niż 7 dni roboczych.
 1. Pliki cookies

  Istotne dane dotyczące plików cookies są dostępne tutaj, w Polityce dotyczącej plików cookies.
 1. Cele przetwarzania danych
  Firma Maserati zamierza wykorzystywać dane osobowe użytkownika gromadzone za pośrednictwem Strony internetowej w następujących celach:
 • weryfikacja tożsamości użytkownika i udzielanie mu pomocy w razie utraty lub zapomnienia loginu/hasła do którejkolwiek z usług firmy Maserati objętych rejestracją, umożliwienie użytkownikowi zapoznania się z jego historią zakupów, poprzez utrzymywanie zarejestrowanego profilu użytkownika, przesyłanie użytkownikowi newslettera firmy Maserati (usługa subskrybowana przez użytkownika i zawierająca wyłącznie materiały informacyjne), przesyłanie użytkownikowi wszelkich informacji, o jakie wyraźnie wystąpi; realizacja zamówienia użytkownika i dostarczenie mu produktów, które można zakupić na Stronie internetowej, umożliwienie użytkownikowi złożenie wniosku o jazdę próbną, przedstawienie oferty cenowej lub przesłanie wszelkich innych informacji, o które można poprosić, znalezienie dealera znajdującego się najbliżej lokalizacji użytkownika oraz świadczenie wszelkich innych Usług, o które można poprosić („Świadczenie usług”);
 • realizacja celów marketingowych, promocyjnych i reklamowych w przyszłości, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego, badań rynkowych i ankiet za pośrednictwem wiadomości e-mail, wiadomości SMS, połączeń telefonicznych, banerów, komunikatorów internetowych, operatora, poczty tradycyjnej, oficjalnych stron firmy Maserati w portalach społecznościowych w zakresie produktów i usług firmy Maserati oraz wybranych podmiotów zewnętrznych („Marketing”);
 • realizacja celów marketingowych, promocyjnych i reklamowych w przyszłości poprzez wysyłkę bezpośrednio do użytkownika marketingowych wiadomości e-mail dotyczących produktów i usług podobnych do zakupionych lub zażądanych za pośrednictwem Strony internetowej („Miękki spam”);
 • utworzenie profilu użytkownika jako użytkownika Strony internetowej, korzystając z plików cookies służących do profilowania oraz gromadząc i analizując dane dotyczące zaznaczanych przez użytkownika preferencji i wyborów dokonywanych na Stronie internetowej oraz ogólne zachowanie użytkownika na Stronie internetowej. Profil ten będzie używany do przekazywania użytkownikowi informacji na temat innych stron internetowych/usług, które, zdaniem firmy Maserati, mogą zainteresować użytkownika, oraz w celu wyświetlania informacji oraz reklam, które mogą być istotne i interesujące dla użytkownika. wszystkie algorytmy używane do przetwarzania danych są regularnie testowane w celu zapewnienia rzetelności przetwarzania i kontroli w zakresie tendencyjności („Profilowanie”);
 • w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa zobowiązującymi firmę Maserati do gromadzenia i/lub dalszego przetwarzania danych osobowych należących do niektórych kategorii („Przestrzeganie prawa”);
 • w celu zapobiegania przypadkom niewłaściwego korzystania ze Strony internetowej i oszustwom dokonywanym za pomocą Strony internetowej, oraz ich wykrywania („Nadużycia/oszustwa”).
   
 1. Podstawy do przetwarzania danych oraz obowiązkowy lub uznaniowy charakter przetwarzania danych

  Podstawy prawne do przetwarzania przez firmę Maserati danych osobowych użytkownika, w celach określonych w Sekcji 3:
 • Świadczenie usług: przetwarzania danych w tych celach jest niezbędne do świadczenia Usług, a zatem jest również niezbędne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem. Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania firmie Maserati swoich danych osobowych w tym celu, jeżeli jednak tego nie zrobi, firma Maserati nie będzie w stanie świadczyć mu Usług.
 • Marketing: przetwarzanie danych w tych celach odbywa się na podstawie zgody użytkownika. Przekazanie firmie Maserati swoich danych osobowych do wymienionych wyżej celów nie jest obowiązkowe, a decyzja o nieprzekazywaniu danych nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami (poza brakiem możliwości otrzymywania dalszych wiadomości marketingowych od firmy Maserati). Udzieloną zgodę można później wycofać (szczegółowe informacje są podane w sekcji 8).
 • Miękki spam: przetwarzanie danych w tych celach odbywa się na podstawie zainteresowania firmy Maserati wysyłaniem użytkownikowi bezpośrednio wiadomością e-mail informacji marketingowych dotyczących produktów i usług podobnych do zakupionych przez użytkownika przy użyciu Strony internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do blokowania tych informacji bez ponoszenia konsekwencji (oprócz braku możliwości otrzymywania od firmy Maserati informacji marketingowych) poprzez wyrażenie sprzeciwu przy użyciu odsyłacza zamieszczonego u dołu każdej takiej informacji.
 • Profilowanie: przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie zgody użytkownika poprzez banner cookie i/lub określone pole wyboru. Przekazanie firmie Maserati swoich danych osobowych do wymienionych wyżej celów nie jest obowiązkowe, a decyzja o nieprzekazywaniu danych nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami (poza brakiem możliwości korzystania z dokładniejszej personalizacji Strony internetowej). Udzieloną zgodę można później wycofać (szczegółowe informacje są podane w sekcji 8).
 • Przestrzeganie prawa: przetwarzanie danych w tym celu jest niezbędne do wykonywania przez firmę Maserati jej zobowiązań wynikających z przepisów prawa. W przypadku przekazania firmie Maserati przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych firma Maserati jest zobowiązana do przetwarzania ich zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Proces ten może obejmować zatrzymywanie danych osobowych użytkownika i przekazywanie ich organom władz w celu wykonania zobowiązań podatkowych, celnych i innych zobowiązań wynikających z przepisów prawa.
 • Nadużycia/oszustwa: informacje gromadzone w tym celu są wykorzystywane wyłącznie do zapobiegania oszustwom i nieprawidłowemu sposobowi wykorzystania Strony internetowej (do celów potencjalnie niezgodnych z prawem).
 1. Odbiorcy danych osobowych

  Możliwe jest przekazywanie danych osobowych użytkownika następującym osobom/podmiotom („Odbiorcy”):
 • osoby, spółki i specjalistyczne firmy świadczące firmie Maserati usługi doradztwa i konsultacji w zakresie kwestii księgowych, administracyjnych, prawnych, podatkowych, finansowych i windykacji długów w związku ze świadczeniem Usług; te osoby i podmioty zazwyczaj występują jako podmioty przetwarzające dane w imieniu firmy Maserati;
 • podmioty zatrudnione w celu świadczenia Usług (np. dostawcy hostingu lub platform poczty elektronicznej);
 • osoby upoważnione do wykonywania technicznych prac serwisowych, w tym serwisu urządzeń sieciowych i sieci komunikacji elektronicznej;
 • osoby upoważnione przez firmę Maserati do przetwarzania danych osobowych niezbędnych w celu realizacji czynności ściśle związanych ze świadczeniem Usług, które zobowiązały się do zachowania poufności lub są objęte odpowiednim zobowiązaniem do zachowania poufności wynikającym z przepisów prawa (np. pracownicy firmy Maserati);
 • inne spółki należące do grupy Maserati, którym dane będą przekazywane w celach związanych z administracją wewnętrzną, w tym w celu przetwarzania danych osobowych klientów lub pracowników;
 • podmioty i instytucje publiczne oraz organy władz, którym dane osobowe mogą być przekazywane na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub prawomocnych nakazów takich podmiotów, instytucji i organów władz.
 1. Przekazywanie danych osobowych

  Z uwagi na ogólnoświatowy zasięg działalności firmy Maserati możliwe jest przekazywanie danych osobowych użytkownika Odbiorcom zlokalizowanych w kilku różnych krajach. W celu zapewnienia zgodności z prawem i bezpieczeństwa procesów przekazywania danych osobowych firma Maserati wdraża odpowiednie zabezpieczenia, takie jak kierowanie się decyzjami Komisji Europejskiej lub standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską, lub inne zabezpieczenia albo warunki uznane za odpowiednie w przypadku określonego przekazania. Szczegółowych informacji udziela firma Maserati na pisemny wniosek przesłany pod adres dpo@maserati.com.
 1. Zatrzymywanie danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzane w celu świadczenia Usług będą przechowywane przez firmę Maserati przez okres uznany za bezwzględnie konieczny do realizacji tego celu. W każdym przypadku, z uwagi na przetwarzanie tych danych osobowych w celu świadczenia Usług, możliwe jest przechowywanie tych danych osobowych przez firmę Maserati przez dłuższy okres niezbędny do ochrony interesów firmy Maserati związanych z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia Usług.

  Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z marketingiem i profilowaniem będą przechowywane przez firmę Maserati od momentu wyrażenia przez użytkownika zgody, do momentu wycofania udzielonej i odnawianej w określonych przedziałach czasowych zgody. Po wycofaniu zgody dane osobowe przestaną być wykorzystywane w tych celach, lecz możliwe będzie ich dalsze przechowywanie przez firmę Maserati, w szczególności w zakresie niezbędnym do ochrony interesów firmy Maserati związanych z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą z tego przetwarzania.

  Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z miękkim spamem będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez użytkownika sprzeciwu wobec powyższego przetwarzania, poprzez kliknięcie łącza umieszczonego u dołu wszystkich tego rodzaju wiadomości.

  Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z zachowaniem zgodności z przepisami będą przechowywane przez firmę Maserati przez okres wymagany konkretnym zobowiązaniem prawnym lub obowiązującymi przepisami.

  Dane osobowe przetwarzane w celu zapobiegania nadużyciom/oszustwom będą przechowywane przez firmę Maserati przez okres uznany za bezwzględnie konieczny do realizacji celów, w związku z którymi są one gromadzone.
 1. Prawa osoby, której dotyczą dane

  Na mocy Rozporządzenia, jako osoba, której dotyczą dane, użytkownikowi przysługują następujące prawa wobec firmy Maserati, których wyegzekwowanie jest możliwe w dowolnym terminie:
 • prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Maserati (i/lub kopii tych danych osobowych) oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika;
 • prawo do sprostowania i aktualizacji swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Maserati, gdy są one niepełne lub zawierają błędy;
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Maserati w przypadku uznania przez użytkownika, że ich przetwarzanie jest zbędne lub w inny sposób niezgodne z prawem;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku uznania przez użytkownika, że ich przetwarzanie jest nierzetelne, zbędne lub niezgodne z prawem, a także w przypadku wyrażenia przez użytkownika sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • prawo do egzekwowania swojego prawa do przenoszenia danych: prawa do otrzymania kopii swoich danych osobowych przekazanych firmie Maserati w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także do przesyłania ich innemu administratorowi;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z odpowiednim uzasadnieniem wynikającym ze szczególnej sytuacji użytkownika, która – jego zdaniem – jest podstawą do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przez firmę Maserati;
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych (w celach związanych z marketingiem i profilowaniem).

  Należy pamiętać, że większość danych osobowych przekazywanych firmie Maserati można zmienić w dowolnym momencie, włącznie z preferencjami dotyczącymi wiadomości e-mail, tam gdzie ma to zastosowanie, za pośrednictwem utworzonego na Stronie internetowej profilu użytkownika.

  Zamawiając Usługi, można zaznaczyć środek komunikacji, za pośrednictwem którego będą otrzymywane komunikaty marketingowe (tj. faks, telefon, SMS, e-mail, poczta tradycyjna, media społecznościowe). Można wycofać swoje zgody dotyczące komunikatów marketingowych za pośrednictwem różnych środków komunikacji z poziomu profilu użytkownika, tam gdzie ma to zastosowanie, usuwając zaznaczenie odpowiednich opcje. Można również wycofać zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem wiadomości e-mail lub zrezygnować z otrzymywania miękkiego spamu, zaznaczając odpowiednie łącze umieszczone u dołu każdej otrzymanej wiadomości e-mail. Dotyczy to również otrzymywanego w ramach Usługi newslettera firmy Maserati.

  Zgodę na profilowanie za pośrednictwem plików cookies można wycofać zgodnie z procedurą opisaną w Sekcji 2 lub, jeśli odbywa się to poprzez zaznaczenie pola wyboru, poprzez zmianę, w dowolnym momencie, preferencji profilu użytkownika, który można utworzyć na Stronie internetowej.

  Nie licząc powyższych sposobów, użytkownik może również skorzystać z przysługujących mu i opisanych powyżej praw, przesyłając do firmy Maserati pisemny wniosek w tej sprawie na adres: privacy@maserati.com.

  Użytkownikowi, jako osobie, której dotyczą dane, w każdym przypadku przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uzna on, że przetwarzanie jego danych osobowych przy użyciu Strony internetowej jest niezgodne z prawem.
 1. Zmiany

  Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 16 kwietnia 2018 r. Firma Maserati zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub części niniejszej Polityki prywatności oraz do aktualizacji jej treści np. w wyniku zmian odpowiednich przepisów prawa. Firma Maserati powiadomi użytkownika o wszelkich takich zmianach niezwłocznie po ich wprowadzeniu. Będą one wiążące od chwili ich opublikowania na Stronie internetowej. W związku z tym firma Maserati zachęca do regularnego przeglądania niniejszej Polityki prywatności w celu zapoznawania się z jej najnowszymi wersjami oraz uzyskiwania aktualnych informacji o zasadach gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez firmę Maserati.

-------------------------

Website Privacy Policy

Maserati S.p.A., with registered offices at Viale Ciro Menotti 322, 41100 MODENA, Italy (“Maserati”), is committed to protecting the online privacy of the users of the websites www.maserati.com, www.maseratistore.com (collectively the “Website”). As such, this Privacy Policy has been written in order to allow you to understand Maserati’s policy regarding your privacy, as well as how your personal information will be handled when using the Website. This Privacy Policy will also provide you with information so that you are able to consent to the processing of your personal data in an explicit and informed manner, where appropriate.

In general, any information and data which you provide to Maserati over the Website, or which is otherwise gathered via the Website by Maserati, in the context of the use of Maserati’s services (“Services”) as better defined in the Section 3 below, will be processed by Maserati in a lawful, fair and transparent manner. To this end, and as further described below, Maserati takes into consideration internationally recognised principles governing the processing of personal data, such as purpose limitation, storage limitation, data minimisation, data quality and confidentiality.

CONTENTS

 1. Data controller and Data Protection Officer
 2. Personal Data processed
  1. Name, contact details and other Personal Data
  2. Job applications
  3. Special categories of Personal Data
  4. Other persons’ Personal Data
  5. Browsing data
  6. Cookies
 3. Purposes of processing
 4. Grounds for processing and mandatory or discretionary nature of processing
 5. Recipients of Personal Data
 6. Transfer of Personal Data
 7. Retention of Personal Data
 8. Data subjects’ rights
 9. Amendments

 

 1. Data controller and Data Protection Officer

  Maserati, as identified at the top of this Privacy Policy, is the data controller regarding all personal data processing carried out through the Website.

  To get in touch with Maserati’s Data Protection Officer, please contact: dpo@maserati.com.
   
 2. Personal Data processed

  When you use the Website, Maserati will collect and process information regarding you (as an individual) which allows you to be identified either by itself, or together with other information which has been collected. Maserati may also be able to collect and process information regarding other persons in this same manner, if you choose to provide it to Maserati.

  This information may be classified as “Personal Data” and can be collected by Maserati both when you choose to provide it (e.g., when you subscribe to the newsletter or request a test drive, in order to receive Maserati’s Services) or simply by analysing your behaviour on the Website.

  Personal Data which can be processed by Maserati through the Website are as follows:

 

 1. Name, contact details and other Personal Data

  In various sections of the Website – including, in particular, if you decide to create an account on the Website – you will be asked to submit information such as your name, phone / mobile numbers, e-mail address, date of birth, country of residence and address etc. When subscribing or signing up to receive Services, you might be asked to provide information as to your preferred mode of payment – PayPal, bank transfer or credit card.

  In addition, whenever you participate in surveys and other promotions which may be available on the Website, as well as whenever you communicate with Maserati through the contact details provided in the Website or with Customer Service, Maserati may collect additional information which you choose to provide.
   
 2. Job applications

  When registering to apply for a position within Maserati on the Website http://careers.maserati.com  (“Careers”), you will also be asked to provide various types of Personal Data, including professional/employment details (e.g., resume, cover letter, professional qualifications, candidate’s expectations and wished workplace, availability to start, URLs, etc.).The Personal Data that you will provide for that purpose will be processed by Maserati pursuant to the Privacy Policy published therein.
   
 3. Special categories of Personal Data

  Certain areas of the Website (such as the form to request a test drive) include free text fields where you can provide Maserati with some information or needs, which you may use to communicate Personal Data.

  Where these fields are completely free, you may use them to disclose (inadvertently or not) more sensitive categories of Personal Data, such as data revealing your racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership. The content you upload in these fields may also (inadvertently or not) include other types of sensitive information relating to you, such as your genetic data, biometric data or data concerning your health, sex life or sexual orientation.

  Maserati asks that you do not disclose any sensitive Personal Data on the Website, unless you consider this to be strictly necessary. As it is totally optional to provide this information, if you do, please mind that Maserati needs your explicit consent to process on sort of Personal Data. Maserati would stress the importance of providing your explicit consent to process this sort of Personal Data if you decide, nonetheless, to share it.
   
 4. Other persons’ Personal Data

  As mentioned in the previous section, certain areas of the Website include free text fields where you can write messages to Maserati. These messages may (inadvertently or not) include Personal Data related to other persons.

  In any situation where you decide to share Personal Data related to other persons, you will be considered as an independent data controller regarding that Personal Data and must assume all inherent legal obligations and responsibilities. This means, among other things, that you must fully indemnify Maserati against any complaints, claims or demands for compensation for damages which may arise from the processing of this Personal Data, brought by the third parties whose information you provide through the Website.

  As Maserati does not collect this information directly from these third parties (but rather collects them, indirectly, from you), you must make sure that you have these third parties’ consent before providing any information regarding them to Maserati; if not, then you must make sure there is some other appropriate grounds on which you can rely to lawfully give Maserati this information.
   
 5. Browsing data

  The Website’s operation, as is standard with any websites on the Internet, involves the use of computer systems and software procedures, which collect information about the Website’s users as part of their routine operation. While Maserati does not collect this information in order to link it to specific users, it is still possible to identify those users either directly via that information, or by using other information collected – as such, this information must also be considered Personal Data.

  This information includes several parameters related to your operating system and IT environment, including your IP address, location (country), the domain names of your computer, the URI (Uniform Resource Identifier) addresses of resources you request on the Website, the time of requests made, the method used to submit requests to the server, the dimensions of the file obtained in response to a request, the numerical code indicating the status of the response sent by the server (successful, error, etc.), and so on.

  These data are used to compile statistical information on the use of the Website, as well as to ensure its correct operation and identify any faults and/or abuse of the Website. Save from this last purpose, these data do not persist for more than 7 working days.
   
 6. Cookies

  Relevant information on the use of cookies are available in the Cookie Policy here.

 

 1. Purposes of processing

  Maserati intends to use your Personal Data, collected through the Website, for the following purposes:
 • To verify your identity and assist you, in case you lose or forget your login / password details for any of Maserati’s registration services, to allow you to consult your purchase history, by maintaining a registered user profile, to send you Maserati newsletter you subscribed for as a service and which contains only informative material, to send you any information you explicitly requested; to finalise your purchase order and deliver the products you may buy on the Website, to allow you to request a test drive, a price quote or any info you may ask for, to find the dealer next to you and to provide any other Services which you may request (“Service Provision”);
   
 • For future marketing, promotional and publicity purposes, including to carry out direct marketing, market research and surveys, via e-mail, SMS, over the phone, banners instant messaging, through an operator, traditional mail, through Maserati’s official social media pages, regarding Maserati‘s products and services, as well as those of selected third parties (“Marketing”);
   
 • For future marketing, promotional and publicity purposes, by sending you direct e-mail marketing communication regarding products and services similar to those you have purchased or requested through the use of the Website (“Soft Spam”);
   
 • To create a profile of you as a Website user, through the use of profiling cookies and by collecting and analysing information on the preferences you select and choices you make in the Website, as well as your general activities on the Website. This profile will be used to give you information about other websites / services which Maserati believes you may be interested in, and to show you information and advertisements which may be relevant to you and your interests. All algorithms involved in this processing are regularly tested, to ensure the processing’s fairness and control for bias (“Profiling”);
   
 • For compliance with laws which impose upon Maserati the collection and/or further processing of certain kinds of Personal Data (“Compliance”);
   
 • To prevent and detect any misuse of the Website, or any fraudulent activities carried out through the Website (“Misuse/Fraud”).
   
 1. Grounds for processing and mandatory / discretionary nature of processing

  Maserati’s legal bases for processing your Personal Data, according to the purposes identified in Section 3, are as follows:
 • Service Provision: processing for these purposes is necessary to provide the Services and, therefore, is necessary for the performance of a contract with you. It is not mandatory for you to give Maserati your Personal Data for these purposes; however, if you do not, Maserati will not be able to provide any Services to you.
   
 • Marketing: processing for these purposes is based on your consent. It is not mandatory for you to give consent to Maserati for use of your Personal Data for these purposes, and you will suffer no consequence if you choose not to give it (aside from not being able to receive further marketing communications from Maserati). Any consent given may also be withdrawn at a later stage (please see Section 8 for more information).
   
 • Soft Spam: processing for this purpose is based on the interest of Maserati of sending you direct e-mail marketing communication regarding products and services similar to those you have purchased through the use of the Website. You can block these communications, and you will suffer no consequence if you do so (aside from not being able to receive further communications from the Maserati), by opposing through the link provided at the bottom of all such communications.
   
 • Profiling: processing for this purpose is based on your consent collected by means of the banner cookie and/or with a specific tickbox. It is not mandatory for you to give consent to Maserati for use of your Personal Data for this purpose, and you will suffer no consequence if you choose not to (aside from not being able to benefit from greater personalisation of your user experience regarding the Website). Any consent given may also be withdrawn at a later stage (please see Section 8 for more information).
   
 • Compliance: processing for this purpose is necessary for Maserati to comply with its legal obligations. When you provide any Personal Data to Maserati, Maserati must process it in accordance with the laws applicable to it, which may include retaining and reporting your Personal Data to official authorities for compliance with tax, customs or other legal obligations.
   
 • Misuse/Fraud: Information collected for this purpose is used exclusively to prevent and detect fraudulent activities or misuse of the Website (for potentially criminal purposes).

 

 1. Recipients of Personal Data

  Your Personal Data may be shared with the following list of persons / entities (“Recipients”):
 • Persons, companies or professional firms providing Maserati with advice and consultancy regarding accounting, administrative, legal, tax, financial and debt collection matters related to the provision of the Services and which act typically as data processors on behalf of Maserati;
   
 • Entities engaged in order to provide the Services (e.g., hosting providers or e-mail platform providers);
   
 • Persons authorised to perform technical maintenance (including maintenance of network equipment and electronic communications networks);
   
 • Persons authorised by Maserati to process Personal Data needed to carry out activities strictly related to the provision of the Services, who have undertaken an obligation of confidentiality or are subject to an appropriate legal obligation of confidentiality (e.g., employees of Maserati);
   
 • Other companies within the Maserati Group for internal administrative purposes, including the processing of clients' or employees' Personal Data; and
   
 • Public entities, bodies or authorities to whom your Personal Data may be disclosed, in accordance with the applicable law or binding orders of those entities, bodies or authorities;
 1. Transfer of Personal Data

  Considering Maserati’s worldwide presence and business operations, your Personal Data may be transferred to Recipients located in several different countries. Maserati implements appropriate safeguards to ensure the lawfulness and security of these Personal Data transfers, such as by relying on adequacy decisions from the European Commission, standard data protection clauses adopted by the European Commission, or other safeguards or conditions considered adequate to the transfer at hand. More information about it are available sending a written request to Maserati at the following address: dpo@maserati.com.
   
 2. Retention of Personal Data

  Personal Data processed for Service Provision will be kept by Maserati for the period deemed strictly necessary to fulfil such purposes – in any case, as these Personal Data are processed for the provision of the Services, Maserati may continue to store this Personal Data for a longer period, as may be necessary to protect Maserati’s interests related to potential liability related to the provision of the Services.

  Personal Data processed for Marketing and Profiling will be kept by Maserati from the moment you give consent until the moment you withdraw the consent given and renewed at fixed intervals. Once consent is withdrawn, Personal Data will no longer be used for these purposes, although it may still be kept by Maserati, in particular as may be necessary to protect Maserati’s interests related to potential liability related to this processing.

  Personal Data processed for Soft Spam will be kept until you object to such processing by means of the link provided at the bottom of all such communications.

  Personal Data processed for Compliance will be kept by Maserati for the period required by the specific legal obligation or by the applicable law.

  Personal Data processed for preventing Misuse/Fraud will be kept by Maserati for as long as deemed strictly necessary to fulfil the purposes for which it was collected.
 1. Data subjects’ rights

  Under the Regulation, you, as a data subject, are entitled to exercise the following rights before Maserati, at any time:
 • Access your Personal Data being processed by Maserati (and/or a copy of that Personal Data), as well as information on the processing of your Personal Data;
 • Correct or update your Personal Data processed by Maserati, where it may be inaccurate or incomplete;
 • Request erasure of your Personal Data being processed by Maserati, where you feel that the processing is unnecessary or otherwise unlawful;
 • Request the restriction of the processing of your Personal Data, where you feel that the Personal Data processed is inaccurate, unnecessary or unlawfully processed, or where you have objected to the processing;
 • Exercise your right to portability: the right to obtain a copy of your Personal Data provided to Maserati, in a structured, commonly used and machine-readable format, as well as the transmission of that Personal Data to another data controller;
 • Object to the processing of your Personal Data, based on relevant grounds related to your particular situation, which you believe must prevent Maserati from processing your Personal Data; or
 • Withdraw your consent to processing (for Marketing and Profiling).

  Please note that most of the Personal Data you provide to Maserati can be changed at any time, including your e-mail preferences, by accessing, where applicable, the user profile you can create on the Website.

  When requesting for the Services, you may have selected the means of communication through whom you desired the Marketing to be carried out (i.e. fax, phone, SMS, email, mail, social media). You may withdraw the consents for the Marketing through the different means of communication from the user profile, where applicable, by de-selecting the relevant options. You can also withdraw consent for Marketing via e-mail or object to Soft Spam by selecting the appropriate link included at the bottom of every e-mail message received. The same applies to the Maserati newsletter you receive as a Service.

  Consent for Profiling via cookies may be withdrawn as described in Section 2.f or, if via tick box, by changing, at any time, the preferences of the user profile you can create on the Website.

  Aside from the above means, you can always exercise your rights described above by sending a written request to Maserati at the following address: privacy@maserati.com.

  In any case, please note that, as a data subject, you are entitled to file a complaint with the competent supervisory authorities for the protection of Personal Data, if you believe that the processing of your Personal Data carried out through the Website is unlawful.
 1. Amendments

  This Privacy Policy entered into force on 16/04/18. Maserati reserves the right to partly or fully amend this Privacy Policy, or simply to update its content, e.g., as a result of changes in applicable law. Maserati will inform you of such changes as soon as they are introduced, and they will be binding as soon as they are published on the Website. Maserati therefore invites you to regularly visit this Privacy Policy in order to acquaint yourself with the latest, updated version of the Privacy Policy, so that you may remain constantly informed on how Maserati collects and uses Personal Data.

Bądź w kontakcie z Maserati


Testuj nasz napęd hybrydowy podczas jazdy testowej. Zapisz się na jazdę testową u najbliższego dealera.