ONTDEK MEER
VIEW ALL
HYBRID
BEV
Grecale
Ghibli
Levante
Quattroporte
GranTurismo
MC20
MC20 Cielo
Folgore
Fuoriserie
Special Series
Geschiedenis
Waarden
Verhalen met lef
Maserati Tridente App
Fuoriserie
Corse
Erfgoed
Experiences
Maserati Store
Partners
Maserati Connect
Maserati Classiche
Maserati-financiering
Certified pre-owned
Service en Hulp
Customization
Maserati Club
Race Beyond
Formula E
GT2
MCXtrema
Maserati Driving Experience
Fabrieksrondleiding
Ermenegildo Zegna
Shell
Sonus faber
Tidal
Laurent-Perrier
Onderhoud
Garantie-uitbreiding
Haal- en brengservice en Vervangwagenservice
Pechverhelping Maserati
Klantenservice Maserati
Guides and Documentation
Genuine Accessories
Complete Maserati-wielen
Genuine Parts

LICENTIEOVEREENKOMST EN GEBRUIKSVOORWAARDEN – MASERATI APP

Deze Licentieovereenkomst en Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle personen die gebruik maken van de Maserati-app (de “App”) en van de services die via de App worden verleend door Maserati S.p.A., met statutaire zetel te Modena (MO), Viale Ciro Menotti 322, 41121, Italië (“Maserati”) (de “Gebruiker/s”).

Met behulp van de services die door Maserati via de App worden aangeboden kunnen Gebruikers accounts creëren, de functies Servicebeurt Boeken en Snelle Autohandleiding gebruiken, informatie geven over de voertuigen van de Gebruiker, contact opnemen met de noodhulpdiensten van Maserati, informatie van Maserati over acties, exclusieve aanbiedingen en/of speciale uitnodigingen die bedoeld zijn voor Maserati-eigenaren ontvangen en marketing-, promotie- en advertentiecommunicatie ontvangen (de “Services”).

Door het downloaden van de App en door gebruik te maken van deze Services verklaart de Gebruiker dat deze de Licentieovereenkomst en Gebruiksvoorwaarden van de App (gezamenlijk het “Contract”) heeft gelezen en geaccepteerd.

Dit Contract regelt  samen met het Privacybeleid dat (hier) beschikbaar is – en dat een integraal onderdeel vormt van het Contract - het gebruik van de App door Gebruikers.

1. UITVOERING VAN HET CONTRACT

Door de App te downloaden en - in de app store van waaruit de App wordt gedownload - op de knop “Installeren” (of iets vergelijkbaars) te klikken, geven Gebruikers aan dat ze voornemens zijn om het Contract aan te gaan en dit is bepalend voor de uitvoering van het Contract met de Gebruiker.

Om de registratieprocedure te voltooien en dus de App te activeren, ontvangt de Gebruiker een link via een e-mailbericht dat naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd. Dit is bedoeld om het e-mailadres van de Gebruiker te bevestigen en de registratie af te ronden. Gebruikers kunnen de App op elk moment activeren door op deze link te klikken; houd er echter rekening mee dat Gebruikers geen toegang hebben tot Services totdat ze de registratie op deze wijze hebben bevestigd. Het Contract wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment en de plaats waarop de Gebruiker de registratie bevestigt. Door middel van dit gedrag, evenals door gebruik te maken van de Services van de App, verklaren de Gebruikers dat zij de Gebruiksvoorwaarden in dit Contract accepteren. Gebruikers die het Contract of de Gebruiksvoorwaarden niet willen accepteren, wordt daarom gevraagd niet de App te downloaden, de registratie te bevestigen en/of de gerelateerde Services te gebruiken.

Door middel van dit gedrag, evenals door het installatieproces van de App en door gebruik te maken van de App zelf, verklaart de Gebruiker akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden in dit Contract. Gebruikers die het Contract niet willen accepteren, wordt daarom gevraagd niet de App te downloaden en/of de gerelateerde Services te gebruiken.

Gebruikers kunnen de App downloaden via beschikbare app stores (bijv. App Store en Google Play) om de App te installeren en te gebruiken op mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets.

2. TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE APP EN SERVICES 

Gebruikers die hun voorafgaande registratie voltooien, hebben via mobiele apparaten toegang tot de Services van de App, zoals hierna beter gedefinieerd in dit Contract. Via het registratieproces verstrekt de Gebruiker persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld voor- en achternaam, geboortedatum, mobiel telefoonnummer, de dealer waar zijn/haar auto is gekocht en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden via de App verwerkt volgens de voorwaarden van het Privacybeleid, dat hier beschikbaar is.  

Toegang tot en gebruik van de Services, evenals registratie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de App, zijn gratis. Omdat het gebruik van de App echter vereist dat het mobiele apparaat toegang heeft tot een draadloos of mobiel datanetwerk, kunnen netwerkaanbieders kosten in rekening brengen voor deze toegang.

Aangezien Gebruikers hun locatie via de App kunnen delen door middel van het GPS-systeem van hun mobiele apparaat, kunnen bovendien de standaardvergoedingen die van toepassing zijn op het gebruik van dit systeem door derden in rekening worden gebracht. Gebruikers blijven als enige verantwoordelijk voor eventuele vergoedingen, kosten of uitgaven die door derden aan de Gebruiker in rekening worden gebracht. Het functioneren van draadloze netwerken waartoe Gebruikers via de App toegang hebben, blijft de exclusieve zorg en verantwoordelijkheid van die Gebruikers.

Gebruikers verplichten zich hierbij om nauwkeurige, echte en volledige informatie (de “Inhoud”) te verstrekken via de App, en om alle geleverde Inhoud up-to-date te houden. Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verstrekte Inhoud, en ook voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door niet-naleving van deze verplichting. 

Indien Gebruikers zich ervan bewust worden dat de Inhoud die tijdens de registratie aan Maserati is verstrekt, onjuist is, kunnen Gebruikers deze eenvoudig wijzigen in het relevante gedeelte van de App.

Gebruikers ontvangen een licentie om de App te gebruiken. De App wordt niet verkocht aan Gebruikers en mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden die in dit Contract zijn aangegeven.

Gebruikers verbinden zich er daarom bij deze toe de Services te gebruiken in lijn met hun technische kenmerken en specificaties en conform de bepalingen van dit Contract, evenals in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten, voorschriften en praktijken. Gebruikers verbinden zich er ook bij deze toe Maserati onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele schendingen of ongeoorloofd gebruik van de App vanaf hun mobiele apparaten. Maserati is niet verantwoordelijk voor enige schade die Gebruikers kunnen lijden als gevolg van het gebruik van de App door derden, ongeacht of Gebruikers van dat gebruik op de hoogte zijn, noch voor oneigenlijk, ongeoorloofd of illegaal gebruik van de App.

Bij overtreding van het bovenstaande mag Maserati - naar eigen goeddunken - de Inhoud of het vermogen van Gebruikers om toegang te krijgen tot de App annuleren, verwijderen of wijzigen, de levering van de Services opschorten of beëindigen en van tijd tot tijd elke andere actie uitvoeren die het passend acht.

Maserati garandeert geen continue en ononderbroken toegang tot de App en bijgevolg tot de Services, die kunnen worden beïnvloed door factoren waar het geen invloed op heeft. Toegang tot de App kan naar eigen goeddunken van Maserati worden opgeschort en/of onderbroken, inclusief (maar niet beperkt tot) wegens verschillende technische redenen, bedrijfsstrategie en/of in verband met de doelstellingen van Maserati, overmacht of onvoorziene omstandigheden, evenals schendingen van de verplichtingen van de Gebruiker zoals hieronder beschreven, zonder enige aansprakelijkheid van de kant van Maserati jegens gebruikers.

Maserati is niet aansprakelijk jegens Gebruikers of derden voor het afsluiten van de App die door Gebruikers wordt gebruikt of voor opschorting/beëindiging van de Services.

3. DUUR VAN HET CONTRACT

Dit Contract heeft geen vaste looptijd. De duur is gelijk aan de gebruiksduur van de App door de Gebruiker of de periode waarin de App door Maserati aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld.

4. BEËINDIGING

Gebruikers kunnen het Contract op elk moment beëindigen (en dus stoppen met het gebruik van de App) door de App van hun mobiele apparaten te verwijderen, onverminderd de voorwaarden van deze clausule. Wanneer de toegang van de Gebruikers tot de Services wordt beëindigd, blijven de gebruikers gebonden aan de verplichtingen van dit Contract en aan eventuele aanvullende voorwaarden, inclusief garanties die door die Gebruikers zijn afgegeven en van toepassing zijnde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid. 

Bovendien betekent het verwijderen of deactiveren van de App van een mobiel apparaat van de Gebruiker, evenals het blokkeren ervan, niet automatisch vrijstelling van enige verplichting met betrekking tot compensatie of Gebruikersaansprakelijkheid met betrekking tot Ongeautoriseerd gebruik van de App, zoals beter beschreven in Deel 5 hieronder.

Maserati kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de Gebruiker of derden voor eventuele beëindiging van de toegang door de Gebruikers.

Dit Contract wordt onmiddellijk beëindigd indien Gebruikers de verplichtingen in dit Contract niet nakomen. 

5. VERLENEN VAN LICENTIE VOOR GEBRUIK VAN DE APP. SERVICES. ONGEOORLOOFD GEBRUIK. INTELLECTUEEL EIGENDOM 

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Services die door Maserati via de App worden geleverd uitsluitend bedoeld zijn voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Maserati verleent, onder de voorwaarden van dit Contract, hierbij aan Gebruikers het niet-exclusieve, persoonlijke en niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, gratis, onbeperkte recht om de App te installeren en te gebruiken om toegang te krijgen tot de Services die door Maserati via de App worden aangeboden.

Het is voor minderjarigen onder de 18 jaar verboden om de App te gebruiken, tenzij vooraf toestemming is verleend door hun ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers.

Maserati en/of zijn licentiegevers zijn de enige eigenaars van alle rechten met betrekking tot de App en de broncode, softwarestructuur en -organisatie, inclusief auteursrechten, handelsgeheimen, intellectuele eigendomsrechten en alle andere rechten met betrekking tot de App.

Gebruikers mogen, binnen de grenzen van de van toepassing zijnde wet, niet:

(i) de App kopiëren, distribueren, publiceren, reverse-engineeringactiviteiten uitvoeren, decompileren, wijzigen of vertalen of proberen toegang te krijgen tot de gerelateerde broncode om producten te creëren die zijn afgeleid van de broncode van de App, of voor enige andere doeleinden;

(ii) de App verkopen, toewijzen, in sublicentie geven, overdragen, distribueren of leasen of de gegevens en informatie die door het gebruik van de App zijn ontvangen, distribueren of verkopen;

(iii) de App beschikbaar stellen aan derden via elektronische communicatienetwerken of op een andere manier;

(iv) de App onrechtmatig of op een wijze in strijd met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving gebruiken; 

(v) copyright, informatie, logo's en enig ander eigendom en/of informatie in de App wijzigen of verwijderen;

(vi) automatische of handmatige middelen, apparaten, processen, software, programma's, algoritmen, methodologieën of routines gebruiken, inclusief (maar niet beperkt tot) “robots”, “spiders” of andere processen of soortgelijke functionaliteiten, om de App of het functioneren ervan te verstoren of proberen te verstoren;

(vii) de App en de Services gebruiken voor illegale, obscene, beledigende, schadelijke, intimiderende of ongepaste doeleinden, of voor enig ander doel dat verboden is door het Contract (gezamenlijk gedefinieerd als “Ongeoorloofd gebruik”).

In het geval van Ongeoorloofd gebruik van de App of Services in de App door Gebruikers, behoudt Maserati zich het recht voor om het gebruik van de App door die Gebruikers te blokkeren, met alle middelen die nodig zijn om dergelijk Ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Maserati behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen welk gebruik van de App door Gebruikers als Ongeoorloofd gebruik kan worden beschouwd.

Maserati en zijn licentiegevers behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker zijn toegekend onder dit Contract en blijven eigenaar van alle rechten op de App en de Services.

Het eigendom van de App en alle verbeteringen, updates, aanpassingen of integraties van de App, evenals alle auteursrechten, octrooien, commerciële informatie, handelsmerken en alle intellectuele eigendomsrechten die in de App worden vertegenwoordigd, blijven bij Maserati of derden als legitieme eigenaren.

Gebruikers zijn als enige aansprakelijk voor alle schade, kosten of uitgaven die voortvloeien uit Ongeoorloofd gebruik. Als Gebruikers zich bewust worden van Ongeoorloofd gebruik door derden, moeten Gebruikers Maserati hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en zo nodig assistentie verlenen om de zaak te onderzoeken.

De term "Maserati", evenals alle geregistreerde handelsmerken, onderscheidende tekens en domeinnamen die Maserati van tijd tot tijd via de App gebruikt (de "Handelsmerken") zijn geregistreerde handelsmerken, onderscheidende tekens en domeinnamen van Maserati en/of zijn licentiegevers en/of hun legitieme eigenaren. Deze entiteiten zijn de houders van alle rechten met betrekking tot de Handelsmerken. Gebruikers erkennen dat het gebruik van de App en de Services er niet toe zal leiden dat Gebruikers enig recht verwerven op de Handelsmerken. Gebruikers mogen in geen geval de Handelsmerken gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Maserati. Verder mogen Gebruikers geen activiteiten uitvoeren die inbreuk kunnen maken op de rechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten, van Maserati op de app of de handelsmerken, of activiteiten uitvoeren die het imago van Maserati, zijn medewerkers, samenwerkingspartners en consultants kunnen schaden.

Behalve voor Inhoud die door Gebruikers is geleverd of die is gekoppeld aan/extern gesourced is met betrekking tot de App, zijn alle informatie en materialen die als onderdeel van de App verschijnen (inclusief tekst, afbeeldingen, pictogrammen, software en logo's) eigendom van Maserati of zijn partners die de betreffende rechten hebben.

6. UITSLUITING VAN GARANTIES.

Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wet biedt Maserati geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de App, die wordt geleverd “zoals deze is” en “zoals beschikbaar”. Maserati geeft geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, volledigheid en/of nauwkeurigheid van de App.

Behalve waar dit uitdrukkelijk in het Contract is vermeld geven noch Maserati, noch zijn leveranciers of distributeurs specifieke garanties met betrekking tot de App of de Services.

Ongeacht de inspanningen van Maserati om de Gebruiker veilige services van hoge kwaliteit te verschaffen garandeert Maserati niet dat het verschaffen van de Services via de App ononderbroken, tijdig of vrij van fouten zal zijn, dat tekortkomingen binnen de App worden gecorrigeerd of dat de App vrij is van virussen of bugs.

Maserati behoudt zich het recht voor om de Services en de App naar eigen goeddunken op te schorten, te onderbreken, te wijzigen, te verwijderen en aan te vullen, met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot voorafgaande kennisgeving of informatie, met het oog op beheer, onderhoud en/of actualisering van noodzakelijkheden met betrekking tot de Services en de App. Maserati kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die Gebruikers lijden als gevolg van dergelijke acties van Maserati.

Updates voor de App kunnen van tijd tot tijd worden uitgegeven via daarvoor bedoelde kanalen. Gebruikers kunnen de App mogelijk geheel of gedeeltelijk niet gebruiken voordat ze de nieuwste versie van de App hebben gedownload en eventuele nieuwe gebruiksvoorwaarden hebben geaccepteerd.

7. VERKLARING EN GARANTIES VAN GEBRUIKERS

Alvorens de App te gebruiken en tijdens het gebruik van de App, verklaren, garanderen en stemmen Gebruikers hierbij als volgt in:

(i) Gebruik van de App en Services wordt uitgevoerd op basis van eigen keuze, discretie en risico van de Gebruikers;

(ii) Persoonsgegevens die Gebruikers aan Maserati verschaffen om de App en Services te kunnen gebruiken worden verwerkt conform het Privacybeleid van de App, dat hier beschikbaar is.  

(iii) Gebruik van de App en Services door minderjarigen moet uitdrukkelijk worden toegestaan door de ouders van de minderjarigen die de ouderlijke verantwoordelijkheid dragen, of door de wettelijke voogd(en) die de minderjarige vertegenwoordigen.

Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor de telecommunicatienetwerken en internettoegangsdiensten die nodig zijn om de App te gebruiken, en Maserati kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken met betrekking tot dergelijke netwerk- en toegangsdiensten.

Gebruikers stemmen ermee in nauwkeurige, volledige en waarheidsgetrouwe Inhoud via de App te verstrekken en zijn als enige aansprakelijk voor de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van die Inhoud, evenals voor eventuele schade veroorzaakt door niet-naleving van deze verplichting.

Gebruikers geven aan en verklaren als enige verantwoordelijk te zijn voor het gebruik van de App en Services via hun eigen apparaten.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Maserati kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de informatie die door Gebruikers wordt verstrekt via de App en Services. Gebruik van de Services is volledig voor risico van de Gebruikers. Bovendien zijn de Gebruikers als enige verantwoordelijk voor de specifieke middelen waarmee ze de Services gebruiken die onder dit Contract vallen. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wet kan Maserati niet aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte of gevolgschade (inclusief schade wegens gederfde winst, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of andere geldelijke verliezen) of verliezen die voortvloeien uit het gebruik (of onjuist gebruik) van de App of de Services. 

De aansprakelijkheid van Maserati voor verliezen en/of schade die door de App en Services is geleden, wordt beperkt tot de verplichting om de inhoud of het materiaal dat deze verliezen/schade veroorzaakt binnen een redelijke termijn te verwijderen.

De mogelijkheid bestaat dat hackers toegang krijgen tot de App, de inhoud van de App wijzigen en schadelijk materiaal in de App introduceren (bijv. virussen, wormen, beschadigde bestanden). In deze gevallen kan Maserati op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade, verliezen of wijzigingen voor Gebruikers of derden. 

Maserati kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die wordt geleden als gevolg van het gebrek aan continuïteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid van de App of de Services en in het bijzonder, bijvoorbeeld, fouten met betrekking tot toegang tot de App.

Ook kan Maserati in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving, leed of schade die wordt veroorzaakt door derden die Maserati inschakelt om bepaalde services te verlenen (bijv. bij onderhoudswerkzaamheden die bij Dealers worden uitgevoerd).

De App is niet geprogrammeerd om gebruikt te worden terwijl Gebruikers rijden. Als gevolg hiervan erkennen Gebruikers dat Maserati niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die Gebruikers of derden lijden door opzettelijk wangedrag of nalatigheid van Gebruikers, waarbij de App in strijd met deze bepaling wordt gebruikt tijdens het rijden.

Wanneer de van toepassing zijnde wet volledige uitsluiting of beperking van garanties en/of aansprakelijkheid jegens Gebruikers niet toestaat, zijn de hierboven genoemde beperkingen van toepassing voor zover toegestaan.

Gebruikers verklaren door de App te openen de toepassing van de Italiaanse wetgeving te accepteren, zoals aangegeven in Deel 15. In het bijzonder garandeert Maserati op geen enkele wijze dat de inhoud van de App voldoet aan de in andere landen geldende voorschriften. Het is uitdrukkelijk verboden om de App te openen vanuit landen of plaatsen waar de inhoud van de App als illegaal kan worden beschouwd. Gebruikers nemen daarom de volledige verantwoordelijkheid op zich voor elke overtreding van dergelijke verboden.

9. DIENSTEN VAN DERDEN 

Elke link of functie in de App die directe of indirecte toegang biedt tot programma's, inhoud of diensten van derden, wordt alleen verstrekt voor het gemak van de Gebruikers. Maserati geeft geen enkele beoordeling of goedkeuring met betrekking tot inhoud van derden waartoe Gebruikers toegang hebben. Maserati wijst daarom uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of functionaliteit van dergelijke inhoud en/of diensten van derden. Maserati wijst ook elke aansprakelijkheid af voor transacties die Gebruikers kunnen aangaan met de aanbieders van dergelijke applicaties van derden.

10. LINKS EN MALWARE

Hoewel Maserati periodiek de inhoud controleert van de informatie waarnaar via de App wordt gelinkt, neemt Maserati geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die links. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van informatie waarnaar via de App wordt gelinkt. Maserati garandeert niet dat de App vrij is van virussen of andere potentieel schadelijke programma's.

11. WIJZIGINGEN

Maserati behoudt zich het recht voor om dit Contract, evenals de functionaliteiten van de App, eenzijdig geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken aan te passen, met een redelijke voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. Wijzigingen worden van kracht vanaf het moment van publicatie in dit deel.

Als er wijzigingen optreden, wordt aan Gebruikers gevraagd deze te accepteren. Hiertoe zal elk volgend gebruik van de App worden beschouwd als impliciete aanvaarding van die wijzigingen.

Wijzigingen zijn op geen enkele manier bindend voor Gebruikers totdat deze zijn geaccepteerd, hetzij uitdrukkelijk, hetzij door het volgende gebruik van de App. Indien Gebruikers niet van plan zijn om wijzigingen te accepteren, staat het Gebruikers vrij om de App te verwijderen, zonder hieraan gebonden te zijn.

Daarom wordt Gebruikers verzocht om het Contract regelmatig te raadplegen.

12. VRIJWARING EN VERGOEDING VAN SCHADE

Door de Services te gebruiken, verbinden Gebruikers zich ertoe Maserati schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle eisen, claims, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven van welke aard dan ook, inclusief (maar niet beperkt tot) redelijke advocaatkosten en proceskosten die voortvloeien uit de schending of niet-naleving door Gebruikers van bepalingen onder dit contract of de van toepassing zijnde wet, of schending door Gebruikers van garanties die in dit contract worden geboden, of die voortvloeien uit hun gebruik van de App of de Services.

13. KENNISGEVING VAN OVERTREDINGEN

Elk misbruik of gebruik dat ongeoorloofd, ongeautoriseerd of in strijd met de van toepassing zijnde wet en/of het Contract is, kan per e-mail worden gemeld aan Maserati via: info@maserati.com. Gebruikers moeten Maserati direct op de hoogte stellen van ongeautoriseerd gebruik van de Services en de apparaten van de Gebruikers door derden.

14. NIETIGE OF NIET-AFDWINGBARE CLAUSULES – GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID – BEGINSEL VAN BEHOUD

Elk van de bepalingen van dit Contract werkt afzonderlijk. Indien een of meer clausules van dit Contract nietig of niet-afdwingbaar worden verklaard door bevoegde gerechtelijke autoriteiten, blijft de rest van het Contract van kracht tussen de Partijen, behalve wanneer deze clausules een beslissende reden vormen voor het aangaan van het Contract.

15. VAN TOEPASSING ZIJNDE WET EN JURISDICTIE

Dit Contract en alle andere gerelateerde zaken vallen onder het Italiaanse recht.

De partijen komen overeen dat, voor gevallen waarin gebruikers geen consumenten zijn in de zin van art. 18(I)(a) van Italiaans wetsdecreet 206/2005, de rechtbanken van Modena exclusief bevoegd zijn voor het behandelen van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit Contract. 

16. BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Voor Gebruikers die consumenten zijn (zoals hierboven gedefinieerd), kunnen alle geschillen die voortvloeien uit dit Contract worden opgelost door bemiddeling van de Bemiddelingsinstantie die door de consument is gekozen uit de mogelijkheden in de volgende link: https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/controversie-di-consumo/adr-risoluzione-alternativa-controversie en behandeld volgens de bemiddelingsregeling die hierin is opgenomen, of in de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Via het ODR-platform kunnen Gebruikers een klacht indienen met betrekking tot een online gesloten Contract, waardoor de online procedure voor geschillenbeslechting wordt geactiveerd.

17. INTERPRETATIE 

Gebruikers, die hebben erkend dat het Contract wordt beheerst door het Italiaanse recht, aanvaarden door dit Contract te sluiten dat elk interpretatiegeschil dat voortvloeit uit het Contract zelf zal worden opgelost door aan de juridische termen binnen het Contract de betekenis te geven die ze in het Italiaans hebben.

18. TOEWIJZING

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen die voortvloeien uit het Contract niet overdragen aan derden. 

19. PRIVACYBELEID

Alle informatie met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens die Gebruikers aan Maserati communiceren om een account te registreren, of tijdens het gebruik van de App, is opgenomen in het Privacybeleid dat hier beschikbaar is.

20. DIVERS

Elke nalatigheid of verzuim door Maserati om zijn eigen rechten uit te oefenen in geval van inbreuken door Gebruikers op enige bepalingen van dit Contract (inclusief wanneer het niet de nodige verzoeken doet om de juiste en exacte uitvoering en naleving van de bepalingen van dit Contract te claimen) zal op geen enkele manier worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten in verband met latere inbreuken of enig ander verzuim om andere bepalingen van dit Contract uit te voeren. 

In het geval dat een bepaling van dit Contract onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt in enig land, heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen van dit Contract, of de geldigheid en afdwingbaarheid van die bepaling in andere rechtsgebieden.

Niets in dit Contract zal aanleiding geven tot, noch worden opgevat als een bron van partnerschap, agentschap, een trustovereenkomst of een joint venture tussen Maserati en de Gebruikers.

Dit Contract beschrijft de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangt alle mogelijke eerdere contracten of overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) met betrekking tot hetzelfde onderwerp.

 

Gebruikers wordt aangeraden een kopie van dit Contract te bewaren. Het Contract wordt ter beschikking gesteld aan Gebruikers via het gedeelte Profiel | Mijn app-instellingen in de App, en is ook hier ingevoegd op een duurzame drager, in pdf-formaat, zodat Gebruikers dit Contract kunnen afdrukken en in fysieke vorm kunnen bewaren.