אנו משתמשים ב- Cookies על מנת להבטיח שנוכל להעניק לך את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. האתר משתמש ב- Cookies, שעשויים לכלול גם Cookies של צדדים שלישיים לצורך משלוח חומרי פרסום רלבנטיים לך. אתר החברה כולל Cookies של צדדים שלישיים. אם ברצונך לקבל מידע נוסף על ה- Cookies שבהם אנו משתמשים וכיצד ניתן להשבית אותם, תוכל לגשת אל מדיניות Cookies .
על ידי המשך הביקור שלך באתר, אתה מסכים לשימוש ב- Cookies.

זכויות יוצרים

© Copyright, Maserati S.p.A., Modena, Italy. כל הזכויות שמורות. הטקסט, התמונות, קבצי הווידאו, קבצי האודיו ויצירות האמנות באתרי האינטרנט של מזראטי כפופים לזכויות יוצרים ולהגנות על קניין רוחני. האתרים אף עשויים לכלול תמונות שזכויות היוצרים בגינן מיוחסות לצדדים שלישיים. אין לשכפל או להעביר, באופן מלא או חלקי, חומרים הכלולים באתר ללא אישור מפורש, בכתב ומראש של Maserati S.p.A., Viale Ciro Menotti 322, 41100 MODENA, Italy, ובמקרה כאמור, בכפוף לתנאי מפורש כי מקור החומרים יצוין בבירור. כמו כן, אין לשנות או להפיץ מחדש חומרים כאמור לצדדים שלישיים בשום צורה או אמצעי.

סימני מסחר

מזראטי (לוגו או מילה) וטריידנט הינם סימני מסחר רשומים של Maserati S.p.A. אין לעשות כל שימוש בסימני מסחר אלה ואין לשנות, להוריד, להעתיק או להפיץ סימני מסחר אלה בשום דרך או אמצעי בהיעדר אישור מפורש, בכתב ומראש של Maserati S.p.A., Viale Ciro Menotti 322, 41100 MODENA, Italy, ובמקרה כאמור, בכפוף לתנאי מפורש כי ההרשאה תצוין בבירור, ו/או אם מדובר בהורדה, העתקה או העברה מורשית של חומרים מאתר זה.

הצהרה משפטית

כל האיורים והמפרטים הכלולים באתר זה מבוססים על נתוני המוצר המעודכנים ביותר אשר זמינים במועד פרסומם. תוכן, מפרטים וציוד סטנדרטי מדרום אמריקה עשויים להיות שונים מהמפרטים המוצגים כאן. Maserati S.p.A שומרת לעצמה את הזכות לבצע, בכל עת וללא הודעה, שינויים בכל תוכן שהוא, לרבות אך ללא הגבלה, צבעים, חומרים וציוד. על אף שחברת Maserati S.p.A. עושה מאמצים לספק מידע מדויק על אתר זה, ייתכנו בו אי דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. Maserati S.p.A. אינה מקבלת על עצמה אחריות בגין אי דיוקים כאמור, שגיאות והשמטות שיוצגו באתר.

הצהרה על שימוש במידע אישי

לכל דבר וענין בצו האיטלקי התחיקתי מס' 196 מ-30 ביוני 2003 ("החוק להגנת הפרטיות"), הרינו להודיעך כי השימוש בנתונים האישיים שתמסור מרצונך ל- Maserati S.p.A (להלן, בנוסף: "החברה"), באמצעות רשת המכירות שלה או באמצעים אחרים, ייעשה בהתאם לתקנות האיטלקיות והאירופאיות הרלוונטיות המסדירות הגנה על נתונים אישיים, ובהתאם לכללי הסודיות, המהווים נדבך מרכזי לכל פעילויות החברה.

 

1. המטרות להן משמשים הנתונים

הנתונים האישיים שהעמדת לרשות Maserati S.p.A , חברות הבת שלה ורשת המכירות של מזראטי באיטליה ובחו"ל, ישמשו למטרות הבאות: (א) ארגון וקיום אירועי הדגמה וקידום מכירות, ואירועים נוספים; (ב) משלוח חומר אינפורמטיבי ושיווקי, לרבות חומרי קידום מכירות וחומר פרסומי ו/או הצעות למוצרים ושירותים באמצעות דואר, אינטרנט, טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט והודעות מולטימדיה מאיטליה ו/או מחו"ל (לרבות מדינות שאינן חברות באיחוד האירופי), על ידי Maserati S.p.A וכן גופים, צדדים, יחידים או ארגונים השולטים בה או נשלטים על ידה או שותפיה מכוח חוזה ו/או עימם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי בכל דרך שהיא; (ג) הפקת סקרי ומחקרי שוק סטטיסטיים וניתוח הטעמים, ההעדפות, ההרגלים, הצרכים והבחירות של הלקוחות.

 

2. נוהלי שימוש בנתונים

השימוש בנתוניך האישיים יתבצע באמצעות נייר מתאים, אמצעים אלקטרוניים ו/או טכנולוגיים, על פי נוהלים מתאימים למטרות המפורטות לעיל, ובכל מקרה באופן המבטיח את אבטחת וסודיות הנתונים.

 

3. מסירת הנתונים והשלכות הסירוב

באפשרותך להחליט האם למסור נתונים אודותיך. יחד עם זאת, ככל שתסרב למסור נתונים אודותיך ו/או היה והנתונים שתמסור יתגלו כבלתי מדויקים ו/או בלתי שלמים:

- יתכן שלא נוכל לארגן ולקיים אירועי הדגמה וקידום מכירות, או אירועים נוספים;

- יתכן שלא נוכל לשלוח לך חומר אינפורמטיבי ושיווקי, לרבות חומרי קידום מכירות וחומר פרסומי ו/או הצעות למוצרים ושירותים;

- יתכן שלא נוכל להפיק סקרי ומחקרי שוק סטטיסטיים וניתוח הטעמים, ההעדפות, ההרגלים, הצרכים והבחירות של הלקוחות.

 

4. מסירת נתונים

בתוך החברה, הנתונים האישיים שלך עשויים להגיע לידיעת בעלי מניות, חברי הדירקטוריון או גוף מנהלי אחר, חברי ועדת ביקורת, מבקרי פנים, עובדי החברה, ובפרט עובדי ניהול ושיווק מכירות ושירות לאחר-מכירה, ובאופן כללי, נאמני מידע פנימיים ו/או חיצוניים ומי שמונו להשתמש בנתונים אישיים במסגרת תפקידם בחברת Maserati S.p.A. נתוניך האישיים עשויים להימסר לנותני שירותים של החברה המשמשים למילוי המטרות שלעיל, לרבות (אך ללא הגבלה) חברות, יחידים וארגונים השולטים בחברה או נשלטים על ידה או שותפיה, חברות המנהלות ו/או תורמות לניהול ו/או לתחזוקה של אתרי האינטרנט שלנו וכלי המחשוב האלקטרוניים ו/או הטכנולוגיים בהם אנו משתמשים; ספקים, קבלנים, קבלני משנה, בנקים ו/או חברות ביטוח, או חברות שולטות ו/או נשלטות ו/או כלולות; סוחרים, יבואנים ואנשי מקצוע נוספים המשלימים את רשת המכירות של מזראטי באיטליה ומחוצה לה; יחידים, ארגונים ו/או חברות המעניקות לחברה שירותים לגבי:

(1) ארגון וקיום אירועי קידום מכירות ואירועים והדגמות נוספים;

(2) משלוח חומרי קידום מכירות וחומר אינפורמטיבי ושיווקי, חומר פרסומי ו/או הצעות למוצרים ושירותים;

(3) הפקת סקרי ומחקרי שוק וסטטיסטיקה וניתוח הטעמים, ההעדפות, ההרגלים, הצרכים והבחירות של הלקוחות; ואמצעים המסייעים לחברה בדרכים שונות תוך התייחסות מיוחדת להיבטים משפטיים, פיסקליים, רווחה, חשבונאות והיבטים ארגוניים, וכל נושא אחר לגביו יש לספק נתונים על פי דרישות משפטיות ספציפיות. נתוניך האישיים עשויים להיות מועברים לחו"ל, תוך עמידה בתקנות רלבנטיות, כולל מדינות שאינן חברות באיחוד האירופי, כל אימת שהחברה פועלת לטובת האינטרסים שלה.

 

5. גילוי נתונים

אין למסור נתונים אישיים אודותיך, למעט למטרות שאושרו כמפורט בס"ק 1.

 

6. זכויות נושא המידע

לענין השימוש האמור בנתוניך האישיים, הנך רשאי לממש את זכויותיך כמתואר בסעיף 7 לצו התחיקתי האיטלקי מס' 196 מיום 30 ביוני 2003. לנוחיותך, הנוסח המלא של סעיף זה הינו כדלקמן: הצו התחיקתי האיטלקי מס' 196 מיום 30 ביוני 2003, סעיף 7 – זכות הגישה לנתונים אישיים וזכויות אחרות:

1. נושא המידע רשאי לקבל אישור האם מוחזקים נתונים אודותיו אם לאו, גם אם הנתונים טרם נרשמו והועברו בצורה ברורה ומובנת.

2. נושא המידע זכאי לקבל את המידע שלהלן:

(א) מקור הנתונים האישיים; (ב) מטרות ונוהלי השימוש בנתונים; (ג) הלוגיקה המיושמת במקרה של עיבוד נתונים אלקטרוני; (ד) זהותו של בקר הנתונים, הנאמן והנציג הייעודי על פי סעיף 5, סעיף שנה 2; (ה) האנשים או קטגוריות האנשים להם עשויים הנתונים להימסר או להגיע לידיעתם כנציגים ייעודיים, בתוך המדינה, וכן נאמנים או ממונים.

3. נושא המידע זכאי לקבל (א) עדכון, תיקון, וכשהדבר לטובת האינטרסים שלו – אינטגרציה של הנתונים; (ב) מחיקת הנתונים, הפיכתם לצורה אנונימית או הקפאת הנתונים המשמשים באופן המפר את החוק, לרבות נתונים שהמרתם אינה הכרחית למטרות לשמן נאספו הנתונים או נעשה בהן שימוש מאוחר יותר; (ג) אישור על כך שפעולות התיקון והמחיקה לפי ס"ק (א) ו- (ב) דווחו, לרבות בנוגע לתוכנם, למי שאליו הועברו או הופצו הנתונים, אלא אם הדבר הוכח כבלתי אפשרי או מחייב מאמץ לא מידתי. נושא הנתונים רשאי להתנגד, באופן מלא או חלקי: (א) לשימוש בנתונים אישיים הקשורים בו, מסיבות לגיטימיות, גם אם השימוש בהם רלבנטי למטרות לשמן נאספו; (ב) השימוש בנתונים אישיים הקשורים בו, כלם או חלקם, לצורך משלוח חומרי פרסום או הזמנות למכירה בדואר, או לצורך ביצוע מחקר שוק או תקשורת עסקית.

 

7. חשב המידע ונאמן המידע

חשב המידע לעניין הנתונים האישיים הינה חברת Maserati S.p.A., שמשרה הרשום במודנה, Via Ciro Menotti 322. כנאמן המידע מטעם החברה משמשת מחלקת משאבי אנוש, במשרד הרשום לעיל. ניתן לשלוח פניות בנוגע לנתונים האישיים המשמשים את החברה, לרבות נתונים אישיים בדבר מימוש הזכויות המפורטות לעיל, לנאמן המידע במשרדו הרשום, בדואר אלקטרוני לכתובת faxprivacy@maserati.com, או בפקס למספר +39 02 57760060. הרשימה המעודנת של נאמני המידע זמינה מטעם החברה וניתן לקבלה באמצעות פניה שתישלח כמפורט לעיל.

 

8. שינויים ועדכונים במדיניות הפרטיות

Maserati S.p.A רשאית לתקן או לעדכן את מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, גם אם מדובר בתיקוני חקיקה או תקנות המסדירים את ההגנה על נתונים אישיים ועל זכויותיך. שינויים ועדכונים למדיניות הפרטיות יהיו מחייבים ותימסר עליהם הודעה למשתמשים בדף הבית באתר האינטרנט של Maserati S.p.A מוקדם ככל האפשר ממועד אימוץ שינויים ועדכונים כאמור, ושינוים ועדכונים כאמור יהיו מחייבים אחת שפורסמו באתר במדור זה. על כן אנו ממליצים לך לגשת למדור זה באופן קבוע על מנת לבדוק את הגרסה האחרונה והמעודכנת ביותר של מדיניות הפרטיות.

 

מדיניות פרטיות: הצהרת הפרטיות של האתר

 

מדיניות סודיות

מזראטי מייחסת חשיבות רבה לפרטיותך ומתייחסת ברצינות רבה לאחריותה בדבר אבטחת המידע האישי שלך. אנו מעוניינים שתהנה מביקורך בדפי האתר שלנו בעודך רגוע.
ככלל, אתה רשאי לנווט באתרינו באופן אנונימי. יחד עם זאת, אנו אוספים כמות מוגבלת של מידע אישי כגון שמך, כתובתך ואפילו תחביביך, וכיוצב', וזאת בעת הרישום לשימוש בשירותים שמציע האתר. כל מידע כאמור, למעט אם נדרש באופן חוקי, נשמר בצורה מאובטחת במאגר מידע שהגישה אליו מסורה אך ורק לעובדי מזראטי וסוכניה (סוכנויות שיווק ופרסום), הפועלים מטעמה.
מטרתנו לייעל באופן תמידי את תוכן האתר על מנת לשפר עבורך את השירותים המקוונים שלנו. מטרה זו תושג רק אם נדע מהם התחומים בהם הבעת עניין ולאילו אזורים בדפי האינטרנט שלנו אתה נכנס בתכיפות ולמשך כמה זמן. מידע מסוג זה עשוי לשמש למחקר שיווקי, עיבוד נתונים פנימי כדוגמת איסוף מידע סטטיסטי על השימוש שאתה עושה באתר, ומטרות נוספות הקשורות בשירותים, כגון משלוח ברושורים לבקשתך ושמירת קשר באמצעות דואר אלקטרוני.
עליך לספק שם משתמש ייחודי וסיסמה על מנת לגשת למידע באזורים השמורים של האתר. אזורים אלה מאפשרים לך לקבל עלונים ומידע נוסף בדואר אלקטרוני. במידה שתודיע לנו על שינויים במידע האישי שלך תחת "שינוי העדפות" (במדור "בעלי מזראטי"), נעשה כל מאמץ לבצע את התיקונים הרלבנטיים במאגר המידע שלנו בהזדמנות הראשונה.
באפשרותך לעדכן, בזמנך החופשי, כל מידע שמסרת לנו תחת "שינוי העדפות". תוכל להשתמש ב"שינוי העדפות" במידה שתרצה שנסיר אותך מרשימת הדיוור.

 

מעקב האתר

מזראטי עושה שימוש בטכנולוגיית התאמה אישית על מנת לצפות בדפוסי ההתנהגות של המבקרים באתר. בדרך זו, אנו יכולים לספק לחובבי מזראטי חוויה עשירה ואישית יותר בביקוריהם בעתיד.
טכנולוגיה זו כוללת שימוש ב- "cookie", קובץ טקסט קטן שהוצב בכונן המחשב שלך, המזהה את הדפדפן שלך בפני אתר מסוים. Cookies מאפשרים לנו לנהל מעקב אחר כניסות, יציאות וכניסות חוזרות שתבצע לאתר החברה ואחר המסלול שלך באתר.
Cookies באתרינו אינם כוללים מידע אישי מזהה והם קיימים רק במהלך ביקורך באתר. השימוש בהם כפוף למדיניות הסודיות שלנו ומונחה על ידה.
מזראטי משתמשת בכתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) שלך או במיקום המחשב שלך ברשת האינטרנט, המסייעים לאבחן בעיות בשרתי החברה ולנהל את האתר.
כתובת האינטרנט (IP) שלך מסייעת לזהותך ולאסוף נתונים דמוגרפים על אורחי האתר כמקשה אחת. נתונים דמוגרפיים אינם כוללים מידע אישי מזהה.

 

כיצד ניתן ליצור עמנו קשר

ככל שתהיינה לך שאלות או חששות בנוגע לסוגיות פרטיות ואבטחה באתר Maserati.com, אנא אל תהסס להשתמש בקישור "צור קשר".
ככל שתהיה מעוניין, תוכל לכתוב לנו על כל שאלה או חשש בכתובת:
אולם תצוגה מזראטי - דרך מנחם בגין 154, תל אביב (בית קרדן)

 

 

 

מצא את האתר המקומי שלך