Wij gebruiken cookies om uw bezoek op onze website te optimaliseren. Indien u meer wil weten over de cookies die we gebruiken en hoe deze te deactiveren, kan u onze Cookie Policy raadplegen.
Bij verdere navigatie op deze website, accepteert u het gebruik van onze cookies.

AUTEURSRECHTEN

© Copyright, Maserati S.p.A., Modena, Italië. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, videobestanden, audiobestanden en illustraties die gepubliceerd worden op de websites van Maserati, zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. De websites kunnen eveneens afbeeldingen bevatten waarvan derden de auteursrechten bezitten.
Elke reproductie of verspreiding, in zijn geheel of gedeeltelijk, van enig element dat gepubliceerd is op de website, is verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maserati S.p.A., Viale Ciro Menotti 322, 41100 MODENA, Italië, en indien deze toestemming wordt gegeven, op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de bron van het betreffende element duidelijk wordt vermeld.
Elke wijziging of bekendmaking van een dergelijk element aan derden, in welke vorm en op welke wijze ook, is eveneens verboden. 

FABRIEKSMERKEN

Maserati (logo of gesproken merk) en de Drietand zijn gedeponeerde handelsmerken van Maserati S.p.A. Deze merken mogen niet worden gebruikt, gewijzigd, gedownload, gekopieerd of verspreid op welke wijze of via welke weg ook zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maserati S.p.A., Viale Ciro Menotti 322, 41100 MODENA, Italië, en indien deze toestemming wordt gegeven, op de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze toestemming duidelijk wordt vermeld en/of dat dit gebeurt in het kader van een toegelaten download, kopie, verspreiding of element van deze website.

VERKLARING VAN NIET-AANSPRAKELIJKHEID

Alle op deze website gepubliceerde illustraties en specificaties zijn gebaseerd op de recentste informatie die op het ogenblik van publicatie beschikbaar was met betrekking tot de producten. De inhoud, specificaties en standaarduitrusting voor Noord-Amerika kunnen verschillen van de op deze website gepubliceerde specificaties. Maserati S.p.A heeft het recht op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen aan de inhoud, zoals met name kleuren, materialen en uitrusting.

Hoewel Maserati S.p.A. er alles aan doet om nauwkeurige informatie te publiceren op zijn website, kan deze technische onnauwkeurigheden of drukfouten bevatten. Maserati S.p.A. wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden, fouten of weglatingen op de website. 

WAARSCHUWING BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Krachtens het Italiaans wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003, (wet over de bescherming van persoonsgegevens), brengen wij u ervan op de hoogte dat de persoonsgegevens die u vrijwillig ter beschikking stelt aan Maserati S.p.A. (hierna ook "de Onderneming" genoemd), via zijn verkoopnetwerk of op andere wijze, worden gebruikt overeenkomstig de geldende Italiaanse en Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en overeenkomstig de vertrouwelijkheidsprincipes die de basis vormen van alle activiteiten van de Onderneming.

1. DOELEINDEN WAARVOOR DE GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT
De persoonsgegevens die u ter beschikking stelt van Maserati S.p.A., zijn dochterondernemingen en het verkoopnetwerk in Italië en in de andere landen, worden gebruikt: (a) voor de organisatie en de uitvoering van demonstraties en promotionele en andere evenementen; (b) voor het versturen van informatiedocumenten en marketingdragers, zoals promotiemateriaal, reclamemateriaal en/of aanbiedingen van producten en diensten via de post, het internet, per telefoon, e-mail, via sms en mms vanuit Italië en/of een ander land (ook niet-EU-lidstaten), door Maserati S.p.A. en de entiteiten die zij controleert, die haar controleren en/of haar gelieerde entiteiten of door partijen, natuurlijke personen of organisaties die contractueel verbonden zijn met Maserati S.p.A. en/of die op welke wijze ook samenwerken met Maserati S.p.A.; (c) voor de uitvoering van statistische en marktonderzoeken en -studies en voor de analyse van de smaken, voorkeuren, gewoonten, behoeften en keuzes van de consumenten.

2. PROCEDURES VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden voor de hierboven beschreven doeleinden gebruikt door middel van geschikte papieren, elektronische en/of geautomatiseerde dragers in het kader van aangepaste procedures, en in ieder geval zodanig dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens gewaarborgd is.

3. MEDEDELING VAN DE GEGEVENS EN GEVOLGEN VAN EEN EVENTUELE WEIGERING
Het is uw beslissing of u uw gegevens al dan niet wilt meedelen. Mocht u echter weigeren uw gegevens mee te delen en/of als de gegevens die u meedeelt onjuist en/of onvolledig zijn:
- is het mogelijk dat wij niet in staat zijn demonstraties en promotionele en andere evenementen te organiseren en uit te voeren;
- is het mogelijk dat wij niet in staat zijn u informatiedocumenten en marketingdragers te sturen, zoals promotiemateriaal, reclamemateriaal en/of aanbiedingen van producten en diensten;
- kan het voor ons onmogelijk zijn statistische en marktonderzoeken en -studies uit te voeren en de smaken, voorkeuren, gewoonten, behoeften en keuzes van de consumenten te analyseren.

4. BEKENDMAKING VAN GEGEVENS
Binnen de Onderneming kunnen uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan aandeelhouders, leden van de raad van bestuur of een ander bestuursorgaan, leden van accountantscommissie, interne controleurs en personeel van de onderneming, meer bepaald de werknemers van de Commerciële en Marketingafdeling, alsook van de klantenservice en, in het algemeen, personen die verantwoordelijk zijn voor de interne en/of externe gegevensverwerking en personen die door Maserati S.p.A. zijn aangesteld om de persoonsgegevens te gebruiken in het kader van hun functie. Uw persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan personen die aan Maserati S.p.A. nuttige diensten leveren voor de bovengenoemde doeleinden, zoals (met name) ondernemingen die haar controleren, die zij controleert en gelieerde ondernemingen; natuurlijke personen, organisaties en/of ondernemingen die instaan voor het beheer en/of bijdragen aan het beheer en/of onderhoud van onze websites en de elektronische en/of geautomatiseerde instrumenten die wij gebruiken; leveranciers, dienstverleners, onderaannemers, banken en/of verzekeringsmaatschappijen of ondernemingen die zij controleren en/of die hen controleren en/of gelieerde ondernemingen; dealers, invoerders en andere entiteiten die deel uitmaken van het verkoopnetwerk van Maserati in Italië en in andere landen; entiteiten, organisaties en/of ondernemingen die diensten leveren aan de Onderneming in verband met (i) de organisatie en uitvoering van promotionele en andere evenementen en demonstraties; (ii) het verzenden van informatiedocumenten en marketingdragers, zoals promotiemateriaal, reclamemateriaal en/of aanbiedingen van producten en diensten; (iii) de uitvoering van statistische en marktonderzoeken en -studies en voor de analyse van de smaken, voorkeuren, gewoonten, behoeften en keuzes van de consumenten; consultants die de Onderneming op verschillende manieren hun hulp verlenen, met name voor juridische, fiscale, boekhoudkundige en organisatorische aangelegenheden en op het vlak van de sociale zekerheid; en elke andere entiteit waaraan de gegevens moeten worden overgemaakt krachtens specifieke wettelijke voorschriften. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt naar het buitenland, met inachtneming van de geldende reglementering, ook naar niet-EU-lidstaten, maar altijd landen waarin de Onderneming haar activiteiten uitoefent.

5. VERSPREIDING VAN GEGEVENS
Uw persoonsgegevens zullen niet worden verspreid, behalve voor de in punt 1 beschreven toegelaten doeleinden.

6. RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE
Aangaande het hierboven beschreven gebruik van uw persoonsgegevens, hebt u het recht de rechten uit te oefenen die u zijn toegewezen door art. 7 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003. Ter informatie, luidt de volledige tekst van dit artikel als volgt: ITALIAANS WETSBESLUIT NR. 196 VAN 30 JUNI 2003, art. 7 - Recht op toegang tot de persoonsgegevens en andere rechten.
1. De belanghebbende heeft het recht bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, zelfs indien deze nog niet zijn geregistreerd, en deze te laten overmaken in een begrijpelijke vorm.
2. De belanghebbende heeft het recht informatie te krijgen over: a) de oorsprong van de persoonsgegevens; b) de doeleinden en wijzen van verwerking; c) de redenering die wordt gehanteerd in verband met de verwerking van de persoonsgegevens door middel van elektronische instrumenten; d) de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking, de verantwoordelijke voor de gegevens en de vertegenwoordiger die is aangesteld krachtens artikel 5, alinea 2; e) personen of categorieën van personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die hier kennis van kunnen hebben als door de Staat aangeduide vertegenwoordigers of als verantwoordelijken of afgevaardigden.
3. De belanghebbende heeft recht op: a) aanpassing, correctie of, wanneer dit in zijn belang is, integratie van de gegevens; b) verwijdering, omzetting in anonieme gegevens of blokkering van onrechtmatig gebruikte gegevens, zoals die waarvan de bewaring niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld of vervolgens gebruik; c) een verklaring volgens dewelke de in de punten a) en b) genoemde handelingen, ook wat hun inhoud betreft, ter kennis zijn gebracht van de personen aan wie de gegevens werden meegedeeld of overgemaakt, tenzij dit onmogelijk blijkt of een buitensporige inspanning vereist.
De belanghebbende heeft het recht zich volledig of gedeeltelijk te verzetten: a) om gegronde redenen, tegen het gebruik van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, zelfs als dit gebruik relevant is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld; b) tegen het gebruik van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, volledig of gedeeltelijk, voor de verzending van reclame- of direct marketing-materiaal, marktstudies of commerciële berichten.

7. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING EN VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENS
De verantwoordelijke voor de verwerking ten aanzien van de persoonsgegevens is Maserati S.p.A., waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Modena, Via Ciro Menotti 322. De verantwoordelijke voor de gegevens die optreedt voor rekening van de onderneming, is de dienst Human Resources, gevestigd in het bovengenoemde hoofdkantoor.
Alle informatieaanvragen met betrekking tot de door de Onderneming gebruikte persoonsgegevens, met inbegrip van informatieaanvragen betreffende de uitoefening van de bovengenoemde rechten, kunnen worden gericht aan de Verantwoordelijke voor de gegevens, op het hoofdkantoor, via het e-mailadres faxprivacy@maserati.com of per fax op het nummer +39 02 57760060. De actuele lijst van de Verantwoordelijken voor de gegevens kan op de hierboven beschrijven wijze worden aangevraagd bij de Onderneming.

8. WIJZIGINGEN EN UPDATES VAN HET PRIVACYBELEID
Maserati S.p.A kan het 'Privacybeleid' wijzigen of in zijn geheel of gedeeltelijk bijwerken, ook in geval van wijzigingen van de wetten of voorschriften die de bescherming van persoonsgegevens en uw rechten regelen Iedere wijziging of aanpassing van het Privacybeleid zal aan de gebruikers worden meegedeeld op de startpagina van de website van Maserati zodra ze is goedgekeurd en zal bindend zijn zodra ze op de website is gepubliceerd in deze rubriek. Wij adviseren u daarom deze rubriek regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de meest recente en bijgewerkte versie van het 'Privacybeleid'.

PRIVACYBELEID: PRIVACYVERKLARING VAN DE WEBSITE

Privacybeleid

Maserati hecht het grootste belang aan de bescherming van uw privacy en neemt zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij vinden dat u onze website in alle gemoedsrust moet kunnen bezoeken.

Over het algemeen kunt u onze website anoniem bezoeken. Wanneer u zich echter registreert voor de diensten die op de site worden aangeboden, verzamelen wij een beperkt aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, uw adres of zelfs uw hobby's enz. Tenzij anders bepaald door de wet, wordt alle informatie van die aard veilig opgeslagen in een databank die alleen toegankelijk is voor de medewerkers en bevoegde agenten van Maserati (marketing- en reclamebureaus) die namens de onderneming handelen.

Wij willen de inhoud van onze website voortdurend verbeteren om u een nog betere online dienstverlening te bieden. Dit is slechts mogelijk als wij uw interesses kennen en weten welke rubrieken van onze website het vaakst en langst worden bezocht. Deze informatie kan worden gebruikt voor marktonderzoeken, interne gegevensverwerking, met name om statistieken op te stellen over het gebruik van onze website, maar ook voor andere doeleinden in verband met de klantenservice, zoals het verzenden van brochures die u hebt aangevraagd, of voor de contacten via e-mail.

U hebt een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot de informatie van de rubrieken die zijn voorbehouden voor de leden van de website. U kunt dan nieuwsbrieven en andere informatie ontvangen via e-mail. Als u eventuele wijzigingen van uw persoonsgegevens doorgeeft in Mijn voorkeuren wijzigen (in de rubriek Maserati Owners), zullen wij er alles aan doen om zo snel mogelijk de nodige correcties door te voeren in onze databank.

U kunt alle gegevens die u ons verstrekt naar wens aanpassen in Mijn voorkeuren wijzigen. Eveneens in Mijn voorkeuren wijzigen kunt u vragen uit onze mailinglijst te worden verwijderd.

 

 

Tracering van het gebruik van de website

Maserati maakt gebruik van personaliseringstechnologie om de gedragspatronen van de bezoekers op zijn website te bestuderen. Op die manier kunnen wij Maserati-fans een rijkere en persoonlijkere ervaring bieden tijdens hun volgende bezoeken.

Deze technologie maakt gebruik van 'cookies', kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst en waarmee een website uw browser kan herkennen. Dankzij deze cookies weten wij wanneer u onze website bezoekt, verlaat en opnieuw raadpleegt, en welk traject u op onze website volgt. Onze cookies bevatten geen persoonsgegevens waarmee wij u kunnen identificeren en blijven niet langer aanwezig dan de tijd die u op onze website doorbrengt. Hun gebruik wordt gecontroleerd en geregeld door ons Privacybeleid.

Wij gebruiken uw IP-adres (Internet Protocol), dit is de locatie van uw computer op het internet, om eventuele problemen met onze servers te diagnosticeren en om onze website te beheren. Uw IP-adres wordt door ons gebruikt om u te identificeren en om demografische informatie te verzamelen over onze bezoekers als groep. Demografische informatie bevat geen persoonsgegevens waarmee wij u kunnen identificeren.

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen hebt over of bij zaken die te maken hebben met de privacy en veiligheid op Maserati.com, kunt u de link 'Contact' gebruiken om contact met ons op te nemen.

Indien u dit wenst, kunt u ons hierover ook schrijven op het volgende adres:

Maserati S.p.A.
CRM-Internet Department
Viale Ciro Menotti 322
41121 Modena
Italië

Testrit

Vraag om een testrit, offerte of meer informatie
Uw lokale website opzoeken